Posted by taranyx on January 17th, 2014 in Contest

ด้วยคณะอนุกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ ภายใต้หัวข้อ “ผู้สูงวัย ใส่ใจอนาคต” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
ดังนั้นเพื่อให้การจัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ในการรณรงค์สร้างกระแสให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต หรือศักยภาพของผู้สูงอายุในการดูแลตนเอง และอยู่ร่วมกับคนทุกวัยในสังคมได้อย่างมีความสุข สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ จึงขอเชิญบุคคลที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ ภายใต้หัวข้อ “ผู้สูงวัย ใส่ใจอนาคต” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1. หลักเกณฑ์การประกวด

1.1 คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานและประเภทของผลงาน

กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นิสิตนักศึกษา

กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป

1.2 ประเภทและลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

1.2.1 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งที่ถ่ายโดยใช้กล้องที่บรรจุฟิล์มหรือกล้องดิจิตอล

1.2.2 ผู้เข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ ส่วนขั้นตอนการผลิตภาพ ห้ามตัดต่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเว้นการปรับสีและแสงของภาพอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น

1.2.3 ให้ระบุชื่อภาพ และบรรยายแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพ เพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด พร้อมระบุชื่อ-สกุล/ ที่อยู่/ สถานศึกษา (ถ้ามี)/ ระดับการศึกษา/ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/e-mail (ถ้ามี) ลงบนกระดาษติดหลังภาพถ่ายให้ชัดเจน

1.2.4 ให้ส่งภาพถ่ายสีหรือภาพขาวดำที่อัดขยายบนกระดาษอัดภาพ ขนาด 12 x 18 นิ้ว ความละเอียดของไฟล์ภาพดิจิตอล ตั้งแต่ 6 ล้านพิกเซลขึ้นไป พร้อมส่งฟิลม์หรือไฟล์ดิจิตอลประเภทไฟล์ JPEG เท่านั้น โดยกำหนดคุณภาพที่ 300 dpi บันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดี และต้องระบุชื่อ – นามสกุลลงแผ่นซีดีอย่างชัดเจน โดยให้ส่ง 1 ภาพต่อ 1 ซีดี

1.2.5 ผู้เข้าประกวดสามารถส่งภาพถ่ายได้จำนวน 5 ภาพ โดยภาพถ่ายที่เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน และไม่เป็นการคัดลอกแบบผลงานของบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าภาพถ่ายที่คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุตัดสินให้ได้รับรางวัลกระทำผิดเงื่อนไขดังกล่าว คณะกรรมการฯ มีสิทธิ์เพิกถอนรางวัลนั้น ๆ

1.2.6 ให้ติดภาพลงบนกระดาษแข็งสีเทา หรือกระดาษลูกฟูกสีเทา ห่างจากรูปด้านละ 2 นิ้ว

1.2.7 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่านยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

1.3 การส่งผลงานเข้าประกวด

1.3.1 ให้บุคคลที่สนใจส่งผลงานไปยังคณะกรรมการตัดสินประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ที่อยู่เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 (โดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

1.3.2 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ www.oppo.opp.go.th ในเมนู Download และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ โทรศัพท์ 256516783, 026517796

 

2. การตัดสินการประกวด

2.1 คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีเรื่องราวของภาพและความสอดคล้องกับเนื้อหา ความคิดสร้างสรรค์ มุมมองใหม่ และจินตนาการ การจัดองค์ประกอบของภาพ ความยาก – ง่าย เทคนิค และความสวยงามของภาพ

2.2 การประกาศผลการตัดสิน

คณะกรรมการฯ จะประกาศผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.oppo.opp.go.th

 

3. รางวัลการประกวด

รางวัลการประกวด แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 นิสิตนักศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า

1) รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

2) รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

3) รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

4) รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลละ 1,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

 

ประเภทที่ 2 ประชาชนทั่วไป

1) รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

2) รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

3) รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

4) รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัลละ 2,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

 

4. การเข้ารับรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุจะมีหนังสือเชิญผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ เพื่อเข้ารับรางวัลในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้หากผู้ชนะการประกวดไม

สามารถเข้ารับรางวัลได้ ทางสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุจะจัดส่งใบประกาศเกียรติคุณไปยังที่อยู่ที่ท่านแจ้งมา แต่สำหรับเงินรางวัลให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่รับเงินรางวัลดังกล่าว

 

5. การเผยแพร่ผลงาน

5.1 ผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำมาแสดงในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันพุธที่ 9 เมษายน 2557

5.2 ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อนำไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ และมีสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่ภาพในสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท แต่ลิขสิทธิ์ในผลงานนั้นยังคงเป็นของผู้สร้างสรรค์ผลงาน

 

6. การรับผลงานคืน

สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับรางวัล สามารถรับผลงานคืนภายใน 2 เดือนภายหลังการประกาศผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุ ณ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. โทร. 02-6516783 ทั้งนี้หากไม่มารับผลงานถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ และจะดำเนินการมอบผลงานให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติต่อไป


TSD eMAG Latest Issues

TSD eMag issue 57 – 100 ปี แห่งมนต์ขลัง สีชังยังงาม

TSD eMag issue 57 – 100 ปี แห่งมนต์ขลัง สีชังยังงาม

TSD eMag V57 กับเรื่องราวการเดินทางผ่านภาพเล่มสุดท้ายของเราที่ถ่ายทอดออกมาจากเกาะสีชังในชื่อตอน 100 ปี แห่งมนต์ขลัง...

TSD eMag issue 56 – ระยอง เมืองสวรรค์ ตะวันออก

TSD eMag issue 56 – ระยอง เมืองสวรรค์ ตะวันออก

ในเล่มที่ 56 นี้ TSD จะพาไปเที่ยวในเมืองอุตสาหกรรมแห่งภาคตะวันออกที่ใครหลายๆ คนอาจจะคิดว่าธรรมชาติคงถูกทำลายไปด้วยโรงงานต่างๆ ไปแล้ว...

TSD eMag issue 55 – ตามรอยอารยธรรม เกาะชวา อินโดนีเชีย

TSD eMag issue 55 – ตามรอยอารยธรรม เกาะชวา อินโดนีเชีย

TSD eMag ฉบับนี้ต้อนรับฤดูร้อนกันด้วยการเดินทางยังต่างประเทศอีกครั้งกับการตามรอยอารยธรรมแห่งเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศที่ไม่ได้มีดีแค่จำนวนภูเขาไฟมากที่สุดเท่านั้น แต่ดินแดนแห่งนี้ยังแฝงไปด้วยวัฒนธรรมและอารยธรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย Photo...

Interview

poi il saluto

poi il saluto

il 1 febbraio 2009 il 43° super...

Interview ณัฐวุฒิ พันธุ์เพ็ง

Interview ณัฐวุฒิ พันธุ์เพ็ง

เห็นฝีไม้ลายมือของคุณ นัท nutexzles ผ่านภาพกันไปแล้ว ทีนี้เรามาทำความรู้จักถึงที่มาที่ไปของเขากันดีกว่าครับ   1....

Interview นพนันท์ เลิศวัฒนไพศาล

Interview นพนันท์ เลิศวัฒนไพศาล

Q. อยากให้พี่นพนันท์แนะนำตัวสักหน่อยครับ! สวัสดีครับ รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาแนะนำตัวที่นี่  ขอบคุณมากๆ ครับที่ให้เกียรติผม ผมชื่อตี๋ครับ...

Interview อนันต์ เจริญกัลป์

Interview อนันต์ เจริญกัลป์

ยังคงอยู่กับแนวภาพ Landscape ครับ ซึ่งก็เป็นแนวภาพที่เชื่อว่านักถ่ายภาพทุกคนก็คงจะเลือกเป็นอันดับต้นๆ ของการถ่ายภาพและในวันนี้ผมก็มีผลงานของช่างภาพท่านหนึ่งที่มีมุมมองถ่ายทอดภาพแนว Landscape ได้สวยงามมากๆ...

Like TSDMAG on Facebook


TSDMAG Partners