Posted by taranyx on December 9th, 2013 in Contest

1462945_10151810252781430_1741768168_n

อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นอำเภอหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นทุกปี โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยกิ่วลม มีพื้นที่ปฏิบัติงานที่ระดับความสูง 1,600 – 1,940 เมตร จากระดับน้ำทะเล สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบอำเภอปายในมุม 180 องศา เวลากลางคืนจะเห็นแสงไฟจากตัวอำเภอปายระยิบระยับสวยงาม ส่วนทางด้านหลังก็จะเป็นทิวทัศน์ของป่าที่สมบูรณ์ และตลอดช่วงฤดูหนาวกับบางวันของฤดูฝนจะมีหมอกปกคลุมพื้นที่แอ่งกระทะของอำเภอปาย เกิดเป็นทะเลหมอกที่สวยงามมาก อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปเที่ยวอยู่ทุกวัน แต่ก็ยังมีจำนวนไม่มากนัก  หากมีการจัดการแข่งขันประกวดภาพถ่ายทิวทัศน์และทะเลหมอกจากบริเวณจุดชมวิวของโครงการฯ จะเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงจัดการแข่งขันการประกวดภาพถ่ายฯ ดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่า “โครงการประกวดภาพถ่ายท่องเที่ยวเมือง ปาย  360 องศา”

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

หัวข้อการประกวด 2 เรื่อง คือ

1. สีสันเมืองปาย (ท่องเที่ยว,วัฒนธรรม,ประเพณี ,วิถีชีวิต ฯลฯ)

2.  ทิวทัศน์หรือทะเลหมอกดอยสุดตา ขุนเขาแห่งปาย

 

ประเภทของภาพถ่าย

ภาพถ่ายฟิล์มสี ฟิล์มขาวดำ หรือดิจิตอล

 

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

 

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายในหัวข้อ 1. สีสันเมืองปาย (ท่องเที่ยว,วัฒนธรรม,ประเพณี,วิถีชิวิต,ฯลฯ ที่อยู่ในอำเภอปาย ) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)  หัวข้อที่ 2.  ทิวทัศน์หรือทะเลหมอกดอยสุดตา ขุนเขาแห่งปาย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสองภาพสูงสุด 8 อันดับแรกจะเป็นผู้ได้รับรางวัลลดหลั่นกันไป

2. สามารถถ่ายภาพได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์มและกล้องดิจิตอล สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ

3. การส่งภาพถ่ายให้ส่งได้คนละไม่เกิน 2 ภาพ โดยแบ่งเป็น หัวข้อที่ 1 จำนวน 1 ภาพ หัวข้อที่ 2 จำนวน 1  ภาพ  ให้ส่งผลงานภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดเป็นซีดี โดยให้บันทึกภาพเป็นไฟล์ JPEG ลงแผ่นซีดี ความละเอียด 300 DPI ขนาด 12 X 18 นิ้ว

4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพจะถูกพิมพ์พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน นำไปหมุนเวียนแสดงในนิทรรศการ ที่ลานคนเมือง ถนนคนเดินปาย ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 24 มกราคม 2557

5.  ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดครั้งต่อๆ ไป

6. ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มการสมัครตามที่กำหนดไว้ในใบสมัครและระบุข้อมูลให้ชัดเจน

7. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น

8. ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ภาพถ่ายและต้นฉบับจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท

10.จังหวัดแม่ฮ่องสอน สงวนสิทธิ์ไม่คืนซีดีที่ส่งเข้าร่วมประกวด

 

การคัดเลือกและตัดสินผลงาน

แบ่งเป็น 2 รอบ

รอบคัดเลือกเข้าร่วมแสดง พิจารณาคัดเลือกผลงานจากไฟล์ภาพที่บันทึกลงซีดี เพื่อคัดเลือกภาพถ่ายเข้าร่วมแสดงจำนวนประมาณ 100 ชิ้น

รอบพิจารณาตัดสินรางวัล จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการพิมพ์ผลงานภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกนำไปแสดงในนิทรรศการบริเวณลานคนเมืองถนนคนเดินปาย เพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล

 

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานที่ปรึกษา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองประธานที่ปรึกษา คนที่ 1

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง รองประธานที่ปรึกษา คนที่ 2

 

รอบคัดเลือก ประกอบด้วย

1.นายอำเภอปาย ประธานกรรมการ

2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการ

3. หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย กรรมการ

4. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปาย กรรมการ

5. ผู้บังคับการกองพันทหารราบที่ 5 กองพลทหารราบที่ 7 (ค่ายโสณบัณทิต) กรรมการ

6. สาธารณสุขอำเภอปาย กรรมการ

7. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปาย กรรมการ

8. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในท้องที่อำเภอปาย กรรมการ

9. ผู้จัดการลานคนเมืองถนนคนเดินปาย กรรมการ

10. รองประธานชมรมการท่องเที่ยวอำเภอปาย กรรมการและเลขานุการ

 

รอบตัดสินรางวัล ประกอบด้วย

1. ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานกรรมการ

2. ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการ

3. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการ

4. อาจารย์  วิศาล  น้ำค้าง   (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพ) กรรมการ

5. อาจารย์  จรัลศักดิ์  ลอยมี  (คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ) กรรมการ

6.นายปริญญา  มโนวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

 

การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินภาพถ่าย
การตัดสินพิจารณาจากคุณค่าของผลงานเป็นหลัก คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสมเข้าร่วมแสดง

 

รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล  30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทองแม่ฮ่องสอน 1,864 โค้ง

2. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรแม่ฮ่องสอน  1,864 โค้ง

3. รางวัลเกียรติยศ จำนวน 6 รางวัล เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรแม่ฮ่องสอน1,864 โค้ง

4. รางวัลสมทบ ฯลฯ

 

กำหนดการการส่งผลงานภาพถ่าย

1. ส่งด้วยตนเองที่ โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยกิ่วลม (หน่วยย่อยแพมกลาง) บ้านแพมกลาง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 – 20  มกราคม  2557   ไม่เว้นวันหยุดราชการ

2. ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 – 17  มกราคม  2557

ส่งถึงโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยกิ่วลม (หน่วยย่อยแพมกลาง)  บ้านแพมกลาง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130 (ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์)

 

การตัดสินผลงานภาพถ่าย

ณ ที่ว่าการอำเภอปาย

รอบคัดเลือก  วันที่ 24  มกราคม 2557

รอบตัดสินรางวัล วันที่ 31 มกราคม 2557

 

ประกาศผลการตัดสิน

วันที่ 31 มกราคม 2557  ณ. ที่ว่าการอำเภอปาย และทางเว็บไซต์  www.amphoepai.go.th  ติดต่อเพื่อขอรับรางวัลได้ที่ ที่ว่าการอำเภอปาย  โทร  093-1569150

 

การจัดแสดงผลงานภาพถ่าย

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 – 1  มีนาคม  2557  ณ ลานคนเมือง ถนนคนเดินปาย  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

ผู้ประสานงาน

นายปริญญา  มโนวงศ์    093 – 1569150


TSD eMAG Latest Issues

TSD eMag issue 57 – 100 ปี แห่งมนต์ขลัง สีชังยังงาม

TSD eMag issue 57 – 100 ปี แห่งมนต์ขลัง สีชังยังงาม

TSD eMag V57 กับเรื่องราวการเดินทางผ่านภาพเล่มสุดท้ายของเราที่ถ่ายทอดออกมาจากเกาะสีชังในชื่อตอน 100 ปี แห่งมนต์ขลัง...

TSD eMag issue 56 – ระยอง เมืองสวรรค์ ตะวันออก

TSD eMag issue 56 – ระยอง เมืองสวรรค์ ตะวันออก

ในเล่มที่ 56 นี้ TSD จะพาไปเที่ยวในเมืองอุตสาหกรรมแห่งภาคตะวันออกที่ใครหลายๆ คนอาจจะคิดว่าธรรมชาติคงถูกทำลายไปด้วยโรงงานต่างๆ ไปแล้ว...

TSD eMag issue 55 – ตามรอยอารยธรรม เกาะชวา อินโดนีเชีย

TSD eMag issue 55 – ตามรอยอารยธรรม เกาะชวา อินโดนีเชีย

TSD eMag ฉบับนี้ต้อนรับฤดูร้อนกันด้วยการเดินทางยังต่างประเทศอีกครั้งกับการตามรอยอารยธรรมแห่งเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศที่ไม่ได้มีดีแค่จำนวนภูเขาไฟมากที่สุดเท่านั้น แต่ดินแดนแห่งนี้ยังแฝงไปด้วยวัฒนธรรมและอารยธรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย Photo...

Interview

poi il saluto

poi il saluto

il 1 febbraio 2009 il 43° super...

Interview ณัฐวุฒิ พันธุ์เพ็ง

Interview ณัฐวุฒิ พันธุ์เพ็ง

เห็นฝีไม้ลายมือของคุณ นัท nutexzles ผ่านภาพกันไปแล้ว ทีนี้เรามาทำความรู้จักถึงที่มาที่ไปของเขากันดีกว่าครับ   1....

Interview นพนันท์ เลิศวัฒนไพศาล

Interview นพนันท์ เลิศวัฒนไพศาล

Q. อยากให้พี่นพนันท์แนะนำตัวสักหน่อยครับ! สวัสดีครับ รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาแนะนำตัวที่นี่  ขอบคุณมากๆ ครับที่ให้เกียรติผม ผมชื่อตี๋ครับ...

Interview อนันต์ เจริญกัลป์

Interview อนันต์ เจริญกัลป์

ยังคงอยู่กับแนวภาพ Landscape ครับ ซึ่งก็เป็นแนวภาพที่เชื่อว่านักถ่ายภาพทุกคนก็คงจะเลือกเป็นอันดับต้นๆ ของการถ่ายภาพและในวันนี้ผมก็มีผลงานของช่างภาพท่านหนึ่งที่มีมุมมองถ่ายทอดภาพแนว Landscape ได้สวยงามมากๆ...

Like TSDMAG on Facebook


TSDMAG Partners